• Моделууд боловсруулах

- Нүүрсээр ажилладаг болон цөмийн цахилгаан станцууд
- Бие даасан эрчим хүчний станцууд
- Хөргөлтйн систем
- ДЦС-ын хүндрэлүүд
- Моделийг параметерчлэх

Modell Simulation


Симуляцийн моделийн жишээ


• Модель загварчлах сургалт

- IPSEpro Software

• IPSEpro (MDK) бүрэлдхүүн өгөдлийн сан (MDK)

- Бүрэлдхүүн өгөдлийн санг боловсруулах
- Тэмдэглэгээг
тохируулан шинэчлэх
- Алгоритм тооцооллыг тохируулан шинэчлэх
- Generation of calculation modi

• Онлайн системийн модель загварчлалыг бүрэлдүүлэх


• Үйл ажиллагааны хяналт удирдлага
• Интернэт тооцоонууд

www.processweb.net/energymanagertraining