Modelle Internet

Интернет орчинд ажиллах боломжтой моделууд

Төлбөргүй хэрэглэгдэх интернэт тооцоонууд:

www.processweb.net/energymanagertraining


IfХэрэв та сонирхож байвал, өөрсдийн боловсруулсан моделийг ажиллуулах
maybe also protected by code word, please contact us..

Model nuclear powerstation


Жишээ нь ДЦС-ын модел