Бизнесийн үйл ажиллагаанд хийгдэх боломжтой дүн шинжилгээнүүд:
• Мэдээллийн технологийн (IT)бүтцийн систематик боловсруулалт
• Мэдээлэл зүйн технологи ашигласан Дезайнчлал
• Инженеринг
• Байгууллагын холбогдолтой асуудлуудад шийдэл гаргах
• Байнгын сайжруулах процесс тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалт


Цөмийн цахилгаан станцын модель
Бизнесийн үйл ажиллагааны дүн шинжилгээний жишээ


Цахилгаан станцын үйл ажиллагааны дүн шинжилгээний ердийн жишээнүүд:
• Цахилгаан станцын ажиллагаа
• Доголдол арилгах
• Үйл ажиллагааг удирдан хянах

Бидний цаашдын саналууд:
• Харьцуулж байгаа процессүүдийн зааглах
• Цахилгаан станцын техникийн асуудал дээр өгөх мэдээллийн технологи дээр суурилсан зөвлөмж
• Дулаан ба Цахилгаан үйлдвэрийн интернэт (мэдээлэл зүйн технологид суурилсан) шийдлүүдийг боловсруулах
• Техникийн вебсайтын (мэдээлэл зүйн технологид суурилсан)дезайн