Цахилгаан станц болон энергэтик хүрээнд бидний санал болгох тоцооллууд:


• Simulation for different power station areas:

- Термодинамикийн модель боловсруулах, параметержүүлэх ба тодорхойжуулах

- IPSEpro болон Ebsilon программ дээр модель боловсруулах, IPSEpro
- IPSEpro
дээр өгөгдлийн санг баяжуулах ба шинэчлэх

- Параметер ба Техник Эдийн Засгийн Үндэслэл

• Модель боловсруулах сургалт


• Цахилгаан станцын удирдлага хяналт:

- Онлайн системд боловсруулах
- Үйл ажиллагааны өгөгдлийн дүн шинжилгээ ба тайлан боловсруулах
- Тоноглолын корпусны зузааны ашиглалтын хугацааны дүн шинжилгээ


• Программын(Software)үйлчлэх хүрээ:

- C, C++, VBA, Fortran програмчлалын хэл дээр программ хөгжүүлэх
- Программын зааг