IPSEpro програм нь термодинамикийн олон асуудлуудад симуляци хийхэд эрчим хүчний салбарт хэрэглэгддэг ба
энэхүү програмыг 2014 оноос эхлэн Эрчим Хүчний Их Сургууль (ЭХИС) дээр зааж сургаж байгаа билээ.
Энэхүү шинжлэх ухааны боловсролын хандлагыг дэмжиж симуляцийг олон талаас харж тайлбарласан ном,
сурах бичгийг ЭХИС-ийн багш нараас боловсруулан гарагасан байна.

IPSEpro Handbook in Mongolian Language


IPSEpro Handbook in Mongolian Language

ЭХЗГ -аас 2019 оны 5-р сарын 21-22 ны өдрүүдэд ДЦС-3 ТӨХК -ны Хурлын танхимд сургалт семинарыг зохион байгуулсан
Монгол улсын эрчим хүчний салбар болон техникийн зарим хүчин зүйлийг авч үзэх нь

Mr. A. Tleikhan:
Opening: "Монгол улсын эрчим хүчний салбарыг хөгжүүлэх шаардлага"

Dr. Karsten Brinkmann (bensheim-engineers): Монгол Улсын Дулаан, цахилгааны хослон үйлдвэрлэлийн өртгийг хуваарилах аргачлалын боловсруулалт
ЭХҮА 3+ төслийн Дэд төсөл D, 2018 он"

Michael Kranz (Enercity Hanover):
ДЦС-ын дулааны эдийн засаг, Hanover-ийн эрчим хүчний компани Enercity стратеги

Herbert Freischlad (Enerko Aachen):
Дулааны хуримтлуурын эдийн засгийн асуудлууд Герман улсын туршлаг

Prof. Dr. Joerg Meyer(University Niederrhein):
Эрчим хүчний үр ашгийн шинжилгээнй аргачлал
бодлого, менежмент болон аудит

Axel Boehme (Gemeinschaftskraftwerk Kiel):
ХБНГУ-ын 350 МВтцах –ын ДЦС дахь гүйцэтгэлийн мониторинг ба нягтлан бодох бүртгэл

Dr. Manfred Schuele (Enercity Contracting Hanover):
Хамбург хотын зүүн хэсэг дэх орон сууцны шинэ бүсийг эрчим хүчээр хангах төсөл

Z. Tsedenjav (ERC):
Closing remarks

Тайланг SimTechnolgy cloud. cloud.simtechnology.com вебсайтаас татаж авч болно.
cloud.simtechnology.com Тус вебсайтыг ашиглах бол бидэнтэй холбогдоно уу.

be bensheim-engineers GmbH компанаас бэлтгэсэн
Монгол Улсын Дулаан, цахилгааны хослон үйлдвэрлэлийн өртгийг хуваарилах аргачлалын боловсруулалт-
ЭХҮА 3+ төслийн Дэд төсөл D, 2018 он

нэртэй төслийн тайлантай энэ вебсайтаас татаж авч танилцаж болно:
Development_of_a_CHP_cost_allocation (3.8MB)